S pojmom účtovníctvo sa stretávame pomerne často. Avšak nie každý, kto s ním nepríde do styku každý deň presne vie, čo sa pod týmto pojmom skrýva a čo je možné doň zahrnúť. Aj keď sa účtovníctvo učí ako predmet už na stredných školách, nie každý sa dostane do jeho hĺbky až tak, že by ho skutočne ovládal. Ak sa však človek naň zameria a pochopí základné princípy jeho fungovania, bude pre neho uctovnictvo malina! Hneď na začiatku je potrebné vysvetliť, čo to vlastne účtovníctvo je. Aj keď existuje mnoho definícií, nie je možné ho definovať len poučkou. Jeho základným cieľom je čo najrýchlejšie a najucelenejšie podať ekonomické informácie o tom, čo je jeho podstatou.

Ako funguje účtovníctvo v praxi?

Uctovnictvo je v každej firme
Podmienky na vedenie účtovníctva

A predmetom účtovníctva je účtovanie prípadov, ktoré sa priamo spájajú so stavom a pohybom majetku, záväzkov, pohľadávok, výnosov alebo iných ekonomických ukazovateľov. Ďalšou podstatou je aj vykazovanie týchto skutočností v účtovnej závierke, ktorá je pre firmy dôležitou súčasťou. Podľa toho, aký subjekt je účtovnou jednotkou možno účtovníctvo rozdeliť do troch základných skupín. Prvou je účtovníctvo právnických osôb. Jedná sa o osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky. Do druhej kategórie patria zahraničné osoby, a to buď právnické alebo fyzické. Do poslednej kategórie možno zaradiť účtovníctvo fyzických osôb, ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť alebo podnikajú. Účtovníctvo možno rozdeliť aj podľa času. Za základ sa predstavuje kalendárny rok, avšak neobvyklý nie je ani hospodársky rok. Za hospodársky rok možno považovať dvanásť po sebe idúcich mesiacov. Účtovníctvo v sebe kombinuje aj určité zásady. Existujú viaceré zásady, ktoré by mala každá účtovná jednotka dodržiavať, nakoľko sa jedná o relatívne citlivú oblasť. Účtovníctvo by v prvom rade malo byť vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom, ktorý zaručí trvácnosť všetkých účtovných záznamov. Len s týmito spôsobmi je možné dosiahnuť tak férové podnikanie, ako aj zabezpečiť, aby sa vo vašom účtovníctve neobjavovali zbytočné chyby či prehrešky.

Účtovníctvo rýchlo a jednoducho

Ovládať účtovníctvo predstavuje veľkú výhodu. Ak sa ho chcete naučiť aj vy, nič nie je nemožné! Dôležité je len vykročiť tou správnou nohou. Môžete sa ho učiť rôznymi spôsobmi. Za najjednoduchší sa považujú kurzy, kde sa všetko potrebné naučíte relatívne rýchlo. Na stránke https://www.easystart.sk/ nájdete všetky potrebné informácie. Vzdelávajte sa aj vy vo svete účtovníctva!